Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bolder Zekerheid BV., hierna te noemen: “Bolder Zekerheid”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Bolder Zekerheid en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Bolder Zekerheid werkzaam zijn.

 

De wederpartij van Bolder Zekerheid is degene aan wie Bolder Zekerheid enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bolder Zekerheid gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Bolder Zekerheid gesloten overeenkomsten waarbij Bolder Zekerheid zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bolder Zekerheid zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Bolder Zekerheid slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Bolder Zekerheid en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

 

 • Offertes en tarieven van Bolder Zekerheid zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven,

 

 • Aan Bolder Zekerheid verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Bolder Zekerheid, niet tot

 

 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Bolder Zekerheid een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is Bolder Zekerheid is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

 • In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering) aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever de eerstvolgende werkdag na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Bolder Zekerheid heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever de eerstvolgende werkdag na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Bolder Zekerheid wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Bolder Zekerheid heeft bereikt.

 

 • Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Bolder Zekerheid aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Bolder Zekerheid gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Bolder Zekerheid het tegendeel blijkt.

 

Artikel 3: Inschakeling derden

 

 • Het is Bolder Zekerheid toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Bolder Zekerheid zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bolder Zekerheid is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

 

 • Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Bolder Zekerheid wordt Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

 

 • Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Bolder Zekerheid is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Bolder Zekerheid beïnvloeden.

 

 • Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Bolder Zekerheid voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Bolder Zekerheid, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

 

 • Verrekening door de opdrachtgever van de door Bolder Zekerheid gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Bolder Zekerheid uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is

 

 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Bolder Zekerheid te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incasso-kosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde

 

 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere

 

 • Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Bolder Zekerheid aanleiding geeft, is Bolder Zekerheid bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft

 

Artikel 5: Termijnen

 

 • Tenzij schriftelijk is overeengekomen zijn door Bolder Zekerheid opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

 

 • De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Bolder Zekerheid die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Bolder Zekerheid zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Bolder Zekerheid bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

 

 • De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Bolder Zekerheid verschafte

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Bolder Zekerheid

 

 • Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Bolder Zekerheid alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bolder Zekerheid bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bolder Zekerheid wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

 • In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Bolder Zekerheid in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Bolder Zekerheid alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Bolder Zekerheid bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

 

 • De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

 • Bolder Zekerheid is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 

 • Bolder Zekerheid is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Bolder Zekerheid gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Bolder Zekerheid kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of

 

 • Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en Bolder Zekerheid door middel van elektronische middelen met elkaar Bolder Zekerheid is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering/niet ontvangst of vertraging bij de aflevering/ontvangst van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. De data-uittreksels

 

uit de computersystemen van Bolder Zekerheid leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

 

 • Bolder Zekerheid is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Bolder Zekerheid, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Bolder Zekerheid niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Bolder Zekerheid voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

 • De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Bolder Zekerheid indien Bolder Zekerheid zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 8: Overmacht

 

 • Bolder Zekerheid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Bolder Zekerheid redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Bolder Zekerheid ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande

 

 • Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Bolder Zekerheid geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Bolder Zekerheid kan worden gevergd.

 

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 

 • Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te

 

 • Door de opdrachtgever aan Bolder Zekerheid verstrekte persoonsgegevens zullen door Bolder Zekerheid niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Bolder Zekerheid op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

 • Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist d. van Bolder Zekerheid, zal Bolder Zekerheid de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 

 • Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Bolder Zekerheid is het Nederlandse recht van

 

 • Bolder Zekerheid is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer.......... Enig geschil voortvloeiend

uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter.

 

Artikel 11: Verval van recht

 

 • Alle vorderingen en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Bolder Zekerheid in verband met door Bolder Zekerheid verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.